Bloem­onderzoek

Flo­wer map­ping – Het in kaart bren­gen van bloem­ontwikkeling

Voor ver­e­de­laars, ver­meer­de­raars, telers en afzet­organisaties is het belang­rijk vooraf te weten hoe de bloem­ontwikkeling van hun plan­ten zal gaan ver­lo­pen. Ons bloem­kno­p­on­der­zoek kan een goede indi­ca­tie geven van de plant archi­tec­tuur en de ont­wik­ke­ling van de toe­kom­stige tros­sen.

Het onder­zoeks­rap­port geeft sche­ma­tisch de opbouw van de plant weer en geeft dui­de­lijk aan waar de tros­sen zich bevin­den met daar­bij het ont­wik­ke­lings­sta­dium van de verst ont­wik­kelde bloem en de lengte van de tros.

Sta­dium A

Sta­dium B

Sta­dium C

Telers

Telers krij­gen door bloem­onderzoek van Planta­logica meer zeker­heid over de kwa­li­teit en opbrengst­po­ten­tie van aan te kopen plan­ten. Telers en teeltad­vi­seurs kun­nen aan de hand van het onder­zoeks­rap­port door teelt­maat­re­ge­len inspe­len op de eigen­schap­pen van het plant­ma­te­ri­aal.

Ook tij­dens de teelt kan bloem­onderzoek zor­gen voor een opti­male bij­stu­ring van de ont­wik­ke­ling van bestaande bloe­men en even­tu­ele aan­leg van nieuwe bloe­men.

planten­vermeerderaars

Planten­vermeerderaars wil­len graag weten wat de staat van ont­wik­ke­ling is van hun plan­ten. De infor­ma­tie die Planta­logica biedt kan gebruikt wor­den om zo nodig de plan­ten bij te stu­ren in hun ont­wik­ke­ling.

Tege­lij­ker­tijd kun­nen ver­meer­de­raars aan het einde van de opkweek­pe­ri­ode door mid­del van bloem­kno­p­on­der­zoek het eind­re­sul­taat vast­leg­gen. Voor aard­beien bij­voor­beeld geeft dit een beeld van het aan­tal poten­ti­ële bloem­tros­sen.

ver­e­de­laars

Ver­e­de­laars kun­nen de eigen­schap­pen van hun nieuwe ras­sen laten onder­zoe­ken. Bij­voor­beeld in hoe­verre ze geschikt zijn voor een bepaald teelt­doel, zoals kort pluk­ken of lan­ger pluk­ken van door­dra­gende ras­sen.

Door ras­sen te vol­gen in de tijd kun­nen ver­schil­len in ont­wik­ke­lings­dy­na­miek wor­den vast­ge­legd. Ook ver­schil­len in het omslag­punt van vege­ta­tief (blad­aan­leg) naar gene­ra­tief (bloe­maan­leg) komen hier­bij aan het licht.

Advies­bu­reaus en afzet­organisaties

Advies­bu­reaus kun­nen op basis van ons bloem­onderzoek advi­se­ren bij de opkweek, aan- en ver­koop van plan­ten en de teelt.

Afzet­organisaties kun­nen bij bege­lei­ding van aan­ge­slo­ten telers advi­se­ren op basis van ons bloem­onderzoek en daar­mee de aan­voer­plan­ning opti­ma­li­se­ren.

Meer weten over ons onder­zoek?

Neem con­tact op met Planta­logica.

Adres­ge­ge­vens

Planta­logica BV
Droe­ven­daal­sesteeg 1
6708 PB Wage­nin­gen
Neder­land

Contact­gegevens

+31 6 15 47 86 14
bert.meurs@wur.nl

Copy­right © 2020 Planta­logica. All Rights Reser­ved.