Bloem­on­derzoek

Flower mapping
Het in kaart brengen van bloemontwikkeling

Voor verede­laars, vermeer­de­raars, telers en afzet­or­ga­ni­saties is het belangrijk vooraf te weten hoe de bloem­ont­wik­keling van hun planten zal gaan verlopen. Ons bloem­kno­p­on­derzoek kan een goede indicatie geven van de plant archi­tectuur en de ontwik­keling van de toekom­stige trossen.

Het onder­zoeks­rapport geeft schema­tisch de opbouw van de plant weer en geeft duidelijk aan waar de trossen zich bevinden met daarbij het ontwik­ke­lings­stadium van de verst ontwik­kelde bloem en de lengte van de tros.

Stadium A

Stadium B

Stadium C

Telers

Telers krijgen door bloem­on­derzoek van Planta­logica meer zekerheid over de kwaliteit en opbrengst­po­tentie van aan te kopen planten. Telers en teeltad­vi­seurs kunnen aan de hand van het onder­zoeks­rapport door teelt­maat­re­gelen inspelen op de eigen­schappen van het plantmateriaal.

Ook tijdens de teelt kan bloem­on­derzoek zorgen voor een optimale bijsturing van de ontwik­keling van bestaande bloemen en eventuele aanleg van nieuwe bloemen.

planten­ver­meer­de­raars

Planten­ver­meer­de­raars willen graag weten wat de staat van ontwik­keling is van hun planten. De infor­matie die Planta­logica biedt kan gebruikt worden om zo nodig de planten bij te sturen in hun ontwikkeling.

Tegelij­kertijd kunnen vermeer­de­raars aan het einde van de opkweek­pe­riode door middel van bloem­kno­p­on­derzoek het eindre­sultaat vastleggen. Voor aardbeien bijvoor­beeld geeft dit een beeld van het aantal poten­tiële bloemtrossen.

verede­laars

Verede­laars kunnen de eigen­schappen van hun nieuwe rassen laten onder­zoeken. Bijvoor­beeld in hoeverre ze geschikt zijn voor een bepaald teeltdoel, zoals kort plukken of langer plukken van doordra­gende rassen.

Door rassen te volgen in de tijd kunnen verschillen in ontwik­ke­lings­dy­namiek worden vastgelegd. Ook verschillen in het omslagpunt van vegetatief (bladaanleg) naar generatief (bloemaanleg) komen hierbij aan het licht.

Advies­bu­reaus en afzetorganisaties

Advies­bu­reaus kunnen op basis van ons bloem­on­derzoek adviseren bij de opkweek, aan- en verkoop van planten en de teelt.

Afzet­or­ga­ni­saties kunnen bij begeleiding van aange­sloten telers adviseren op basis van ons bloem­on­derzoek en daarmee de aanvoer­planning optimaliseren.

Telers

Telers krijgen door bloem­on­derzoek van Planta­logica meer zekerheid over de kwaliteit en opbrengst­po­tentie van aan te kopen planten. Telers en teeltad­vi­seurs kunnen aan de hand van het onder­zoeks­rapport door teelt­maat­re­gelen inspelen op de eigen­schappen van het plantmateriaal.

Ook tijdens de teelt kan bloem­on­derzoek zorgen voor een optimale bijsturing van de ontwik­keling van bestaande bloemen en eventuele aanleg van nieuwe bloemen.

planten­ver­meer­de­raars

Planten­ver­meer­de­raars willen graag weten wat de staat van ontwik­keling is van hun planten. De infor­matie die Planta­logica biedt kan gebruikt worden om zo nodig de planten bij te sturen in hun ontwikkeling.

Tegelij­kertijd kunnen vermeer­de­raars aan het einde van de opkweek­pe­riode door middel van bloem­kno­p­on­derzoek het eindre­sultaat vastleggen. Voor aardbeien bijvoor­beeld geeft dit een beeld van het aantal poten­tiële bloemtrossen.

verede­laars

Verede­laars kunnen de eigen­schappen van hun nieuwe rassen laten onder­zoeken. Bijvoor­beeld in hoeverre ze geschikt zijn voor een bepaald teeltdoel, zoals kort plukken of langer plukken van doordra­gende rassen.

Door rassen te volgen in de tijd kunnen verschillen in ontwik­ke­lings­dy­namiek worden vastgelegd. Ook verschillen in het omslagpunt van vegetatief (bladaanleg) naar generatief (bloemaanleg) komen hierbij aan het licht.

Advies­bu­reaus en afzetorganisaties

Advies­bu­reaus kunnen op basis van ons bloem­on­derzoek adviseren bij de opkweek, aan- en verkoop van planten en de teelt.

Afzet­or­ga­ni­saties kunnen bij begeleiding van aange­sloten telers adviseren op basis van ons bloem­on­derzoek en daarmee de aanvoer­planning optimaliseren.

Meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op met Plantalogica.

Adres­ge­gevens

Planta­logica BV
Nieuwe Kazer­nelaan 2‑D42
6711 JC Ede

Contact­ge­gevens

+31 6 15 47 86 14
info@plantalogica.com

Copyright © 2024 Planta­logica. All Rights Reserved.